Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Αιολικό πάρκο στις θέσεις «Ράχη- Ξηροκόμπι» του Δήμου Άνδρου.(ΚΟΡΘΙ)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ

Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 (ΑΔ-00533) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 MW στη θέση
«Ράχη- Ξηροκόμπι» του Δήμου Κορθίου του Νομού Κυκλάδων, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ- ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/4.6.2010.

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, και ιδίως την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

3. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27Α.

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», όπως ισχύει, ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999.

5. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 448/3.4.2007) και ιδίως το άρθρο 19.

6. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2464/03.12.2008) «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» εφεξής Ε.Π.Χ.Σ. Α.Π.Ε., όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Την υπ’ αριθμ. 1179Α/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Ορισμός μελών της Γραμματείας της ΡΑΕ για την έκδοση των βεβαιώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3851/2010 και του άρθρου 3 παρ. 5 εδάφια τέταρτο και πέμπτο εδάφιο του ν. 3468/2006», ΦΕΚ Β΄1103/21.07.2010.

10. Το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «γ. Αν μειωθεί η εγκατεστημένη ισχύς ή η μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εφόσον από τη μείωση δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του».

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 (ΑΔ-00533) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 MW στη θέση «Ράχη- Ξηροκόμπι» του Δήμου Κορθίου, του Νομού Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ- ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.», όπως ισχύει.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-135188/31.03.2011 αίτημα προς τη ΡΑΕ για τη χορήγηση βεβαίωσης λόγω της αλλαγής του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών από 18 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Vestas V-52, ισχύος 0,85MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 52m, σε 5 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Vestas V-90 ισχύος 3MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 90m και ως εκ τούτου ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού από 15,3MW σε 15MW.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-135960/11.04.2011 διευκρινιστικό έγγραφο της εταιρείας αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνεται από 15,3MW σε 15MW, χωρίς να επέρχεται μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης.

15. Το γεγονός ότι οι ανεμογεννήτριες χωροθετούνται εντός του αρχικού γηπέδου εγκατάστασης.

16. Το γεγονός ότι η αλλαγή του αριθμού και τύπου ανεμογεννητριών δεν αυξάνει τη συμβολή του εν λόγω έργου στη φέρουσα ικανότητα.

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο πρώην Δήμος Κορθίου αποτελεί δημοτική ενότητα του νέου Δήμου Άνδρου.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

Η αιτούμενη μεταβολή των στοιχείων της Άδειας σύμφωνα με το ως άνω 12 σχετικό εμπίπτει στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας.

Ως εκ των ανωτέρω,
η πρώτη και η δεύτερη περίοδος της Παραγράφου 1, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 (ΑΔ-00533) άδειας παραγωγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/οικ.917/11.01.2008 τροποποίηση και την υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-45981/19.01.2011 βεβαίωση, λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης,
αντικαθίστανται ως ακολούθως:Α

1. Δικαιούχος και αντικείμενο της άδειας
1. Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και με μετοχική σύνθεση: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  99% PROTERGIA Α.Ε.  1%

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 15ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15MW, ο οποίος αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες ισχύος 3MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στις θέσεις «Ράχη- Ξηροκόμπι» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος) που κατατέθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-135960/11.04.2011 έγγραφο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής.

Η παρούσα βεβαίωση επισυνάπτεται ως Παράρτημα, στην Άδεια. Κατά τα λοιπά, η Άδεια διατηρείται σε ισχύ, ως έχει.Δείτε το ακριβές έγγραφο απο την ιστοσελίδα Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. από εδώ.
Από: Γραφείο Τύπου. info@ksandrou.gΠιστεύουμε  ότι ελάχιστοι στην Άνδρο γνωρίζουν κάτι σχετικά με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων 400 MW από ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Περιμένουμε υπεύθυνη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την κατασκευή και δημιουργία των έργων,αλλά και τα προσδοκώμενα οφέλη του νησιού μας.          
  Μόνο με πλήρη  διαφάνεια τα έργα αυτά θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των Ανδριων.
SAGINI

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ