Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ '' Η βόσκηση αιγοπροβάτων σε όλες τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου '' .


                                          


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Διεύθυνση Δασών

        Ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους των Κυκλάδων.

 Λόγω αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές σε δασικές περιοχές, που εμφανίζονται έντονα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:
1.      Η βοσκή εντός των δασικών εκτάσεων των οποίων η προστασία και διαχείριση διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ασκείται ελεύθερα.
 Όμως, από 15-5-2014 ημέρα ισχύος του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118Α/15-5-2014), μόνον κατόπιν διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής.
2.     Δίδεται αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ισχύ του ανωτέρω νόμου για την κατάρτιση Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης τα οποία εντός τριών ετών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας αντικαθίστανται υποχρεωτικά από Οριστικά Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.
3.     Στα ανωτέρω Διαχειριστικά Σχέδια ρυθμίζεται χωρικά η βοσκή, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και προκύπτουσες χρήσεις, την βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και μελετάται η αναβάθμιση των βοσκήσιμων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της.
4.      Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, για την εξυπηρέτηση και λειτουργία του βοσκοτόπου, των κτηνοτρόφων και την καλύτερη διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές.
5.      Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης , μετά και την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ), συντάσσονται με μέριμνα των κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτών από την Περιφερειακή  Ενότητα και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη.
6.      Εν τω μεταξύ, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, επομένως και σε όσες χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια, αυτή, με σκοπό την προστασία της , κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα και αποκλείεται η διάθεση για «έτερον προορισμό», άμεσα ( εντός τριμήνου σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία).
7.      Όσες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες, σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 αποτυπώνονται σε χάρτη και μαζί με τις αποφάσεις κήρυξης αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξαιρεθούν από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βόσκονται.
8. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ιδίου πρόσφατου νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014):
     Α.     Σε κάθε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα, ο δασάρχης εκδίδει Δασική Αστυνομική Διάταξη Βοσκής (Δ.Α.Δ.Βοσκής) αυτεπάγγελτα , με την οποία απαγορεύεται η βοσκή παντός ζώου στην έκταση αυτή.
     Β.     Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, που υπέρκεινται χωριών, ή συνοικισμών ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, απαγορεύεται η βοσκή, των μεν προβάτων και των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ημέρα της πυρκαγιάς.
Γ.           Οι εκτάσεις αυτές , δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα παραπάνω Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

      Μετά την παραπάνω ενημέρωση, παρακαλούνται όλοι οι Κτηνοτρόφοι των Κυκλάδων ατομικά η μέσω και των οργανώσεων τους, εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου, να συμβάλουν στην προστασία από τις πυρκαγιές των βοσκήσιμων δασικών εκτάσεων των οποίων έχουν την χρήση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις ζημιές που προκύπτουν από αυτές τόσο στους ίδιους όσο και στο περιβάλλον.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Γνωστοποιούμε στους κτηνοτρόφους των  Κυκλάδων τις   δυσμενείς επιπτώσεις     που έχει για τους ίδιους –εκτός των άλλων- η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και συγκεκριμένα:

Μετά την εκδήλωση  δασικής  πυρκαγιάς  για την προστασία της εκάστοτε   δασικής έκτασης  ακολουθούν διοικητικά μέτρα προστασίας της, δηλαδή 

«κηρύσσεται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα , αποκλειομένης της διάθεσής της για έτερον προορισμό»       και  εκδίδεται  η σχετική Δασική  Αστυνομική  Διάταξη  απαγόρευσης της βοσκής ( άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, κ.λπ.) 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66) και με τις  αριθμ. 133356/3733/26-7-2013 Δ/γη του ΥΠΕΚΑ και    αρ. πρ.  39755/1949/9-8-13 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Δασών & Αγρ.Υπ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες και τα γεωχωρικά δεδομένα , θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά αφού πλέον απαγορεύεται η βόσκηση τους.
                                                                           
                                                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                                              Άρτεμις Αλεξιάδου  Δασολόγος, με βαθμό Β