Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Η πρώτη..... ''νίκη'' , των νησιών μας εναντίον της βιομηχανίας ανεμογεννητριών ''Κοπελούζου -ENEL ''.


                                      

     Αγαπητοί αναγνώστες ,
 είναι σε όλους γνωστό οτι το γραφείο του κ. Ξανθούλη Ναπ. Γεωργίου ,      ( εντεταλμένου δικηγόρου  των Δήμων Άνδρου ,Τήνου , Πάρου και Νάξου) ,  υποστήριξε νομικά , την προσφυγή ακύρωσης  στο Συμβούλιο της  Επικράτειας ,  της με αρ. πρωτ., οικ. 172568 /  23.12.2013    Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων   ( Αιολικά Κοπελουζου.-ENEL) , του σημερινού υπουργού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Ιωάννη Μανιατη .
   Οι νομικές ενέργειες του παραπάνω δικηγορικού γραφείου, ανάγκασαν τον υπουργό να ακυρώσει την περυσινή  172568   / 23.12.2013    Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και να υπογράψει νέα   177360  /18.12.2014  με  τους ίδιους όρους Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

     Προφανώς και αυτό αποτελεί μια καλή είδηση , αφού η απειλή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών του Κοπελουζου -Enel , απομακρύνεται τουλάχιστον χρονικά , από τα νησιά μας.

   Καλά Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους και όχι εφησυχασμός.


 Διαβάστε και ενημερωθείτε παρακάτω , τους λόγους ακύρωσης της παλαιάς απόφασης.
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

     Αγαπητοί κύριοι Δήμαρχοι,

Σε συνέχεια της από 19.12.2014 ηλεκτρονικής επιστολής μας με θέμα, «ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ» και μετά σχετικών σας ερωτημάτων, σας αποσαφηνίζουμε και σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
α. Την με αρ. πρωτ. οικ. 172568 από 13.12.2013 «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων» («Α.Ε.Π.Ο.») του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την κατασκευή και λειτουργία «Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικής ισχύος 218,5 MW από 95 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), εννέα (9) Αιολικών Πάρκων (Α/Π) και των συνοδών αυτών έργων, στα τέσσερα νησιά Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, προσβάλαμε με Αίτηση Ακύρωσης (και με Πρόσθετους Λόγους) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), των οποίων η συζήτηση είχε προσδιορισθεί για την 25η.2.2015.
β.  Ένας από τους λόγους ακύρωσης που προβάλαμε και επισημάναμε, πλην όμως με ιδιαίτερη έμφαση, και μάλιστα ήδη από τα τυπικά εισαγωγικά του δικογράφου (αλλά και με περαιτέρω ανάπτυξή του ως ισχυρισμός στο δικόγραφο), ήταν ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν δημοσιεύθηκε, όπως ισχυριζόταν η διοίκηση στο προοίμιο της «Α.Ε.Π.Ο.» («Έχοντας υπόψη»), στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (δηλαδή ως να μη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ), και κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη πράξη πάσχει ακυρότητας. Με ιδιαίτερη, λοιπόν, επισήμανση αναδεικνύαμε την εξόφθαλμη διοικητική παράβαση επισημαίνοντας:
(α)  Στο μεν δικόγραφο της Αίτησης Ακύρωσης:
«Ενώπιον Του Συμβουλίου Της Επικρατείας
Αίτηση Ακύρωσης
1. Της «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»...
2. Των Δήμων των περιφερειακών ενοτήτων των νησιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: α. «Άνδρου»... β. «Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ...γ. «Πάρου» ... δ. «Τήνου» ....
Κατά
Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής,
Για Την Ακύρωση
Της με αρ. πρωτ., οικ. 172568 της 23.12.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία δημοσιεύθηκε (κατά δήλωση της προσβαλλομένης, η οποία όμως δεν επαληθεύεται) στην δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr με στοιχεία ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0 – Ε3Χ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης της διοίκησης.» (επισυνάπτεται)
(β) Στο δε δικόγραφο των Προσθέτων Λόγων:
« II. Λόγοι Ακύρωσης:
1. Παραβάσεις νόμου.
1.1. Παράβαση του άρθρου 19α του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. φ. 209/21.09.2011) [...]
Σύμφωνα με το άρθρο 19α παρ. 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. φ. 209/21.09.2011), «Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησης της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α`.
Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.». [...]
Πλην όμως, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, η προσβαλλόμενη Α.Ε.Π.Ο., η οποία εκδόθηκε στις 23.12.2013, δεκαοκτώ μήνες μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του «ειδικού δικτυακού τόπου», “aepo.ypeka.gr”, δεν αναρτήθηκε ποτέ σε αυτόν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και συγκεκριμένα από τον Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ως εκ τούτου καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.» (επισυνάπτονται οι σελίδες του δικογράφου)
γ. Σύμφωνα με τη διοικητική δικονομία, τα δικόγραφα που κατατίθενται στο ΣτΕ, κοινοποιούνται στον αρμόδιο Υπουργό (Π.Ε.Κ.Α), ο οποίος επέχει θέση διαδίκου. Λαμβάνοντας κατά συνέπεια υπόψη ο Υπουργός τον προβαλλόμενο (και με απλή διαδικασία επαλήθευσης), ισχυρισμό μας της μη διαδικτυακής δημοσίευσης της πράξης, εξέδωσε τη νέα «Α.Ε.Π.Ο» με αρ. πρωτ. οικ. 177360 από 18.12.2014, με θέμα, «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος ...», με την οποία προέβη (πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ) στην ανάκληση της προσβαλλόμενης πράξης διότι, «...παρ’ ότι αυτή αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟ-Ε3Χ, για απρόβλεπτο τεχνικό λόγο, δεν αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr» (ΒΛ. ελλείψει σελιδοποίησης Κεφ. «ΓΕΝΙΚΑ», υποκεφ. «ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» παρ. «ζ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση - τροποποίησης της Απόφασης» § 6. – επισυνάπτεται το κείμενο της § 6)
δ. Η ανάκληση της προηγούμενης Απόφασης Ε.Π.Ο. καθιστά την συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ (25.2.2015) άνευ αντικειμένου και κατά συνέπεια επιφέρει και την κατάργηση της δίκης κατά της προσβαλλόμενης «πρώτης» «Α.Ε.Π.Ο».
ε. Η νέα «Α.Ε.Π.Ο» επαναδιατυπώνει ουσιαστικά τους ίδιους όρους Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με την ήδη ανακληθείσα, με συνέπεια να εκκινεί  νέα διαδικασία προσβολής αυτής, και επομένως νέες προθεσμίες, νέα ημερομηνία δικασίμου, κλπ, αφαιρώντας (προς το παρόν) ουσιαστικό χρόνο από την εξέλιξη του επενδυτικού αυτού έργου.
                                                                                               
    Καλά Χριστούγεννα.

         Με εκτίμηση,

Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης
     Δικηγόρος, Δρ. Ν.


Διαβάστε όλη τη νέα απόφαση για τα αιολικά στα νησιά μας.
      Άδεια Κοπελούζου - ENEL