Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


                                      Γράφει ο Dr ΜΙΤ κος  Ευθυμιάδης Απόστολος
                                     ΓράφειηηηΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣγγγ
       Κατά την περίοδο 13 Απριλίου έως 19 Απριλίου 2020 η κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ των διαφόρων πηγών , δίδεται στο διάγραμμα ποῦ ἀκολουθεῖ.
              Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
          Δηλαδή η συμμετοχή τοῦ λιγνίτη έπεσε για πρώτη φορά στο 3% δηλαδή τείνει να μηδενιστῇ τώρα,  ἀντί τοῦ ἔτους 2028 ὄπως ἐχει διακηρύξει η κυβέρνησις με ἀποτέλεσμα να ἀπαξιώνεται ταχύτατα ἀπό την ἐγκατάλειψιν , τεχνικῶς καὶ λειτουργικῶς το ἐθνικό κεφάλαιο καὶ η ἐτοιμότητα ἀνακάμψεως τῶν λιγνιτικῶν μονάδων καὶ ὑποδομῶν τῆς χώρας.
       Ἀπό την ἄλλη πλευρά το φυσικό αέριο και οι εισαγωγές ρεύματος έφθασαν στο 37% και 21% αντιστοίχως.
       Επίσης οι μἈΠΕΣ (μεταβλητές ἈΠΕ Συστήματος ἤγουν αἰολικά καὶ φωτοβολταϊκά) κάλυψαν το 33% τῆς ζητήσεως ηλεκτρικοῦ φορτίου.     
     Λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν το γεγονός ότι το τίμημα μίας κιλοβατώρας ἀπό μἈΠΕΣ,  εἴναι πρωτίστως κεφαλαιουχικό καὶ ἐλάχιστα λειτουργικό, καὶ η Ἐλληνική προστιθέμενη ἀξία τῶν μἈΠΕΣ , εἶναι κάτω τοῦ 50% ἀφοῦ ὁ ἐξοπλισμός αὐτῶν εἶναι εισαγόμενος, διαπιστώνεται ὄτι οἱ εισαγόμενες πηγές ἔφθασαν σε ἀξία στα 37%+21%+16% = 74%.
       Σήμερον ὅμως ἐπειδή το τίμημα ἐξαγορᾶς δικαιώματος ἐκπομπῆς ἐνός τόνου CO2 , κυμαίνεται περί τα 20 €/tn ἤ και χαμηλότερα λόγῳ Κορωνοϊοῦ, το τίμημα τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς εἴναι ἀνταγωνιστικότερο τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.
         Ἐπομένως ἀντί να λειτουργοῦν τουλάχιστον περί τα 2000 MW λινγιτικῶν μονάδων, λειτουργοῦν μόλις 300 ἔως 400 MW, ζημιώνοντας δραματικά την ἐθνική οἰκονομία.κατά τουλάχιστον 1,5 δισ. εὐρώ ἐτησίως σε εἰσαγωγές ἐνέργειας και ἀποσβέσεις εἰσαγόμενου ἐξοπλισμοῦ μἈΠΕΣ δια την ἠλεκτροπαραγωγή.
Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 22.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       Οι σημερινοί εργαζόμενοι εις τους λιγντικούς σταθμούς της ΔΕΗ εἴναι τῆς τάξεως τῶν 3.000 έως 4.000 ἐνῶ παράλληλα ὑπάρχουν ἄλλες 18.000 ἔως 20.000 θέσεις ἐργασίας εἰς τον ἰδιωτικό τομέα δια την ὑποστήριξιν τῆς λιγνιτικῆς ηλεκτροπαραγωγής.
        Με την καθήλωσιν τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς οἱ θέσεις ἐργασίας αὐτές ὀδηγοῦνται προς ἀφανισμό χωρίς να διαφαίνεται δυνατότητα ὑποκαταστάσεως αὐτῶν σε μία περίοδο γενικῆς ὑφέσεως.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

         Σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσεως λόγω της επιδημίας Κορωνοϊού, με ὀρίζοντα τουλάχιστον τριετίας, η εξυπηρέτηση αυτού του δανεισμού για τις ἐτήσιες εισαγωγές ενέργειας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι λίαν δυσχερής, ενώπιον των αναγκών χρηματοδοτήσεως των χειμαζομένων πολιτών και την κάλυψη των εισαγωγών ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ιατρικό εξοπλισμό, φαρμακευτικά σκευάσματα, κλπ).
        Το γεγονός αὐτό σε συνδυασμό με την ταχείαν ἀπαξίωσιν τῆς λιγνιτικῆς ὑποδομῆς, ὀδηγεῖ σε αὐξημένο κίνδυνο ἀδυναμίας πλήρους ἐφοδιασμοῦ τῆς χώρας σε ἠλεκτρική ἐνέργεια με ἀνυπολόγιστες συνέπειες στην ζωή καί την ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ την οἰκονομία τῆς χώρας.
 Ἀπαιτεῖται συνεπῶς :
ἈΜΕΣΗ ἈΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ της ΠΟΛΙΤΙΚῌΣ ἈΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    
   …..    καὶ διατήρησις τῆς ὑφιστάμενης λιγνιτικῆς ὑποδομῆς κατά τουλάχιστον μία πενταετία με παράλληλη ἀνάπτυξη τεχνολογιῶν ἀπομακρύνσεως τοῦ CO2 ἀπό τα καυσαέρια τῶν θερμικῶν σταθμῶν!!!
         Η  αὐτάρκεια εἰς την ἠλεκτρική ἐνέργεια εἶναι ἐξ ἴσου σημαντική με την αὐτάρκεια μίας χώρας σε τρόφιμα καί φάρμακα.
          Διότι τότε μία χώρα καθίσταται ἕρμαιον μεγάλων κερδοσκοπικῶν καὶ τοκογλυφικῶν κεφαλαίων καὶ τῶν πάσης μορφῆς παγκοσμιοποιητῶν, οἴτινες μποροῦν ἀνέτως να ἐβιάζουν ὀλόκληρες χῶρες ἀπειλώντας τις κυβερνήσεις με το φάσμα τῆς πείνας ἤ τῆς στερήσεως τοῦ ἠλεκτρισμοῦ.     
      Καί στις δύο περιπτώσεις το πολιτικό σύστημα ἀντιμετωπίζει ἀποφάσεις ζωῆς καὶ θανάτου καὶ συνήθως ὑποκύπτει εἰς τας ὀρέξεις τῶν τοκογλύφων προκειμένου να ἀποφύγει θανάτους ἀπό λιμοκτονία ἤ ἀπό έλλειψη ψυγείων δια την συντήρηση τοφίμων και φαρμάκων ἤ ἔλλειψιν φωτισμοῦ δια την τήρησιν τἠς ἀσφαλείας ἤ την ἔλλειψι ἠλεκτρικῶν ἰατρικῶν μηχανημάτων δια την συντήρηση βαρέως πασχόντων (νεφροπαθῶν, πνευμονοπαθῶν, καρδιοπαθῶν, καρκινοπαθῶν σε μηχαήματα ἀκτινοβολίας ἤ χημειοθεραπείας, κλπ).

       Ἐὰν πάλι μία χώρα διαθέτει αὐτάρκεια εἰς τα τρόφιμα, φάρμακἀ και ἐνέργεια, οὐδείς μπορεῖ να την ἐκβιάσῃ, διακόπτοντας της διατροφή ἤ την ἠλεκτροδότηση τῆς κοινωνίας.
        Ἀνά πάσα στιγμή μπορεῖ να εκδώσῃ δικό της νόμισμα δια την κάλυψη των ζωτικῶν ἀναγκῶν μίας κοινωνίας, ἐφ' ὄσον πλέον το εὐρώ δεν εἶναι ἐθνικό νόμισμα ἀλλά συνάλλαγμα , ὄπως λίαν εὐστόχως ἀναφέρει ο συνάδελφος Ἄθως Κραβαρίτης, μη ἐπιτρέποντας την ἐξαθλίωσιν καὶ την ἐξαχρίωσιντῆς χειμαζομένης κοινωνίας με ἐπιθέσεις σε τράπεζες, κόμματα καὶ πολυκαταστήματα τροφίμων.

          Δι' ὄλους αὐτούς τους λόγους επιβάλλεται σήμερον η διαφύλαξης τῆς ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας τῆς χώρας ὠς κόρην ὀφθαλμοῦ προκειμένου ἡ Ἐλλάς να διατηρήσῃ την ἐθνική της Ἀνεξαρτησία!!!