Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΦΙΣΜΑ ΤΗΣ "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"


                 Αποτέλεσμα εικόνας για επιστημη

Γράφει ο DR Apostolos Efthymiadis

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

           Οι Ἀριστοτελικοί ὁρισμοί περί ἐπιστήμης δίδονται στο Βιβλίον Ε' εἰς τα "Μετά τα Φυσικά" (ΜτΦ). 

     Ἐκεῖ ὁ τρισμέγιστος Ἀριστοτέλης ἀντιδιαστέλει την "ἐπιστήμη" ἀπό τα "κατά συμβεβηκός" δηλαδή τα τυχαία συμβάντα, την "περιπτωσιολογία" (case studies) τα ὀποία δεν ὑπόκεινται σε κανόνες, ὀρισμούς ἤ σε κάποια θεωρία.

         Κατά τον Ἀριστοτέλη (¨ΜτΦ") ἡ ἐπιστήμη ἀσχολεῖται καί ὁρίζεται :


Α)    με τα "ΑΕΙ ΩΣΑΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΑ" δηλαδή αὐτά που ἔχουν πάντα ἔτσι και παραμένουν τα ἴδια ἀνεξαρτήτως τόπου καὶ χρόνου,
Β)    με τα "ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ" ὄχι λόγῳ βίας , ἀλλά με αὐτά τα ὀποία "ΟΥΚ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙΝ"  , δηλαδή αὐτά τα "ἐξ ἀνάγκης" , τα ὀποία ὄμως δεν εἶναι πιθανόν να ὑπάρχουν ἀλλιῶς καὶ
Γ)    με τα "ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΟΛΥ" δηλαδή αὐτά τα ὀποία ὑπάρχουν ἔτσι κατά κανόνα καὶ εῖναι στατιστικῶς σημαντικά!!!

     Πάντα τα λοιπά δεν εἶναι ἐπιστήμη ἀλλά εἶναι "ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ" με τα ὀποία δεν ἀσχολεῖται ἡ ἐπιστήμη ἀλλά η "ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ" ἡ ὀποία κατά τον μέγιστο Πλάτωνα ἀσχολεῖται "με το μή ὄν"

     Προσοχή λοιπόν εἰς τους σοφιστές καί εἰς τα "κατά συμβεβηκός" τα ὀποία ἐμφανίζονται ὠς επιστήμη ἐνῶ εἶναι καθοδηγούμενη σοφιστική.

        Ἡ θεωρία τῆς διαβοήτου "ἀνθρωπογενοῦς κλιματικῆς ἀλλαγῆς" ἐπιχειρεῖται να θεμελιωθῇ με τα διαβότητα "κλιματικά μοντέλα" τα ὀποία κατά τρόπον αὐθαίρετον ἐκλαμβάνουν ὑπεραπλουστευτικῶς ὅτι :


1.     ἡ γῆ συμπεριφέρεται ὠς μέλαν σῶμα ἐκπέμποντας ΜΚΑ (Μεγαλο-Κυματική Ἀκτινοβολία) , σύμφωνα με τον νόμον Stefan Boltzman : ΜΚΑ = ε.σ.Τ^4 ὅπου ε ὁ συντελεστής ἐκπομπῆς μέλανος σώματος λαμβανόμενος πλησίον τῆς μονάδας  . 
       https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B1%CE%BD

2.     ἡ γῆ συμπεριφέρεται ὠς θερμοκήπιον με το CO2 τῆς ἀτμοσφαίρας να ἐπιτρέπει την εἴσοδον τῆς εἰσερχόμενης ἡλιακῆς μικρο-Κυματικής Ἀκτινοβολίας (μΚΑ) ἀλλά να ἀπορροφᾶ την ἐξερχόμενη ΜΚΑ

       Εἰς τα κλιματικά μοντέλα δύναται να λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν με ἈΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ ἤ ἘΠΙΡΡΟΗΣ καὶ ἄλλα φαινόμενα ὄπως:


3.     ἡ μεταβλητότητα τῆς εἰσερχομένης μΚΑ λόγῳ παροδικῶν ἡλιακῶν φαινόμενων (π.χ. ἡλιακές κηλίδες)
4.     η συμβολή τῶν νεφῶν ὑδρατμῶν τῆς ἀτμοσφαίρας εἰς το φαινόμενο "τοῦ θερμοκηπίου" τα ὀποία εἶναι κατά πολύ ἰσχυρότερα τοῦ CO2 ὠς ἀέρια τοῦ "θερμοκηπίου"
5.     ὁ ρυθμός ἀπορροφήσεως τοῦ CO2 ἀπό την ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης
6.     ο βαθμός διαχύσεως τοῦ CO2 εἰς τα βάθη τῶν ὠκεανῶν
7.     ο ρυθμός ἀπελευθερώσεως τοῦ CO2 ἀπό την θάλασσαν ὠς συνάρτησις τῆς ἐπιφανειακῆς θερμοκρασίας τῆς γῆς
8.     ο ρυθμός ἐκλύσεως γεωθερμικῆς θερμότητας εἰς την ἐπιφάνεια τῆς γῆς (π.χ. ἐκλύσεις θερμότητας ἡφαιστιακῶν ἐκκρήξεων)
9.     ὁ ρυθμός ἐκλύσεως θερμότητας ἀπό ἀνθρωπογενεῖς δραστηριότητες και ἰδίως τας θερμικάς καὶ πυρηνικάς μονάδας ἠλεκτροπαραγωγῆς , το μέγεθος τοῦ ὀποίου ρυθμοῦ προσεγγίζει πλέον το μέγεθος τῶν γεωθερμικῶν ἐκλύσεων.

      Οἱ ἀνωτέρω συντελεσταί βαρύτητος εἶναι παντελῶς αὐθαίρετοι , διότι δεν εἶναι δυνατόν να ἐξαχθοῦν πειραματικά κάτω ἀπό ἐλεγχομένους συνθήκας ἐργαστηρίου. Ἐπομένως δια τῆς αὐθαιρέτου λήψεως τῶν συντελεστῶν αὐτῶν, εἶναι δυνατόν να ἀναδειχθοῦν ἐναλλακτικά φαινόμενα δια την δικαιολόγησιν τῆς "ὑπερθερμάνσεως" τοῦ πλανήτη, ἐάν καὶ στον βαθμό ποῦ ἐκείνη ὑφίσταται . (γεγονός το ὀποῖο διαψεύδἐται ἀπό τα θερμοκρασιακά δεδομένα τῆς τελευταίας δεκαετίας).
      Π.χ. αὐτή μπορεῖ να ἐρμηνευθῇ , χωρίς το φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου (παράγοντες 2, 4, 5, 6 και 7), ἀλλά με τον νόμο Stefan Boltzman καὶ την αὐξημένη ἔκλυσιν θερμότητας εἰς την ἐπιφάνεια τῆς γῆς , ἀπό τας θερμικάς καὶ πυρηνικάς μονάδας ἠλεκτροπαραγωγῆς, τας γεωθερμικάς ἐκλύσεις καὶ την αὐξημένη ἠλιακή μΚΑ (παράγοντες 1, 8, 9)  καὶ τοῦτο διότι προκειμένου ἡ γῆ να ἀποβάλῃ τας αὐξημένας αὐτάς ποσότητας εἰς το διάστημα δι' ἀκτινοβολίας, ἀπαιτεῖται να αὐξηθεῖ η θερμοκρασία Τ σύμφωνα με τον νόμο ΜΚΑ = ε.σ. Τ^4

https://www.ltu.se/.../nordell%20gpc%20vol%2038%20issue...

      Συμπερασματικῶς διαπιστώνεται ῞οτι ἐάν ὄντως ὑφίσταται'' (ποῦ δεν ἔχει ἀποδειχθεῖ) αὔξησις τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλαντήτη, αὐτή ἐνδέχεται με αὐξημένας πιθανότητας να ὀφείλεται εἰς τον νόμον Stefan Boltzman καὶ ὄχι εἰς τα ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου καὶ τὸ CO2 γενικῶς τὰ ὀποία , ἐφ' ὄσον ἔχουν κάποια συμβολή αὐτή ὀφείλεται μᾶλλον εἰς τους ὑδρατμούς-νέφη, τα ὀποία εἶναι κατά πολύ ἰσχυρότερα τοῦ CO2 δια την ἀπορρόφησιν τῆς ἐξερχομένης ΜΚΑ!!!

Δηλαδή το φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙΝ και ἐπομένως δεν εἶναι ἐπιστημονικά τεκμηριωμένο ἀλλά ΣΟΦΙΣΜΑ.