Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Η απάτη του ΕΤΜΕΑΡ και οι νέοι dealer στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας !

Γράφει ο Dr.
Apostolos Efthymiadis

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, οἱ ΜΑΠΕΣ καὶ ΕΤΜΕΑΡ + ΥΚΩ.

Τώρα και ἐν ὄψει τῶν προσφορῶν πολλῶν ἰδιωτικῶν παρόχων ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, οι ὀποῖοι παρέχουν ἐκπτώσεις ἐπί τοῦ τιμολογίου τοῦ βασικοῦ προμηθευτῆ (ΔΕΗ), εἶναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ποσοστό που καταλαμβάνει ἡ χρέωση τοῦ βασικοῦ προμηθευτῆ στο σύνολο του λογαριασμοῦ ρεύματος, ὁ ὀποῖος περιλαμβάνει ἐπίσης και χρεώσεις τρίτων ὄπως τῆς Μεταφορᾶς, Διανομῆς, Ὑπηρεσιῶν Κοινῆς Ὠφέλειας (ὙΚΩ), Εἰδικοῦ Τέλους Μειώσεως Ἐκπομπῶν Ἀερίων Ρύπων (ἘΤΜΕΑΡ *****), ΦΠΑ και διάφορα τέλη. 
Ἐξετάζοντας συστηματικά ὅλες αὐτές τις χρεώσεις προκύπτει ἀνάλυση τοῦ συνημμένου πίνακα ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ τις χρεώσεις για καταναλώσεις ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἐνός τετραμήνου και ὁ ὀποῖος ἔχει κατασκευαστεῖ με το ἐπίσημο τιμολόγιο Γ1 τῆς ΔΕΗ λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν την ἔκπτωση τοῦ 15% δια την περίπτωση ἐμπροθέσμου ἐξοφλήσεως τοῦ λογαριασμοῦ.
Ἀπό τον πίνακα αὐτόν προκύπτει ὅτι ἀπό τον λογαριασμό ρεύματος ὁ βασικός πάροχος (ΔΕΗ) εἰσπράτει ἀπό 34% (για τις μεγάλες καταναλώσεις τετραμήνου) ἔως 50% περίπου για τις μικρές. Ἐπομένως ὄταν ἔνας πάροχος προσφέρει ἐκπτώσεις π.χ. 10% ἔναντι τῆς ΔΕΗ, αὐτό συνεπάγεται συνολική μείωση τοῦ λογαριασμοῦ ἀπό 3,4% ἔως 5%!!! 
      Συνεπῶς θέλει μεγάλη προσοχή κατά την ἐπιλογή παρόχου ρεύματος ἀφοῦ συχνά οἱ πάροχοι κάνουν παραπλανητικές διαφημισεις προβάλοντας το ποσοστό τῆς ἐκπτώσεως ἐπί του βασικοῦ παρόχου και ἀποσιωποῦν τον γενικότερο λογαριασμό !!!
      Τό συγκλονιστικότερο ὅμως στοιχεῖο τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύεται ἀπό τον κατωτέρω πίνακα, εἶναι το ποσοστό που καταλαμβάνει το ἘΤΜΕΑΡ και οι ὙΚΩ στο σύνολο τοῦ λογαριασμοῦ τὸ ὁποῖο ἀθροιστικά κυμαίνεται ἀπό 20% (στις μικρές καταναλώσεις) ἔως 43% (στις μεγάλες) τοῦ συνολικοῦ λογαριασμοῦ!!!! 
Το ποσοστό αὐτό εἶναι ἐξωφρενικό ἀφοῦ καθιστᾶ την τιμή τοῦ ρεύματος ἀπαγορευτική για τον κοσμάκη σε μία περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως.
Τα πράγματα γίνονται χειρότερα ὅταν ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν ὅτι το ἘΤΜΕΑΡ ἀποδίδεται στις Μεταβλητές ἈΠΕ Συστήματος (ΜΑΠΕΣ - αἰολικά φωτοβολταϊκά) οἱ ὀποῖες ἀντί να μειώουν τις ἐκπομπές CO2 ὄπως ἰσχυρίζεται το ἐπίσημο κράτος, τις αὐξάνουν (ὄπως ἔχουμε ἤδη ἀποδείξει για την Κρήτη και Ρόδο) ἐνῶ ἔνα μεγάλο μέρος τῶν ὙΚΩ προκαλεῖται ἀπό τις ΜΑΠΕΣ στα νησιά, ἐπειδή παρενοχλοῦν τις θερμικές μονάδες τῆς ΔΕΗ αὐξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων ἀλλά και την ἀπασχόληση προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ δια την διατήρηση τῆς ἐστάθειας ἐνός ἀσταθοῦς συστήματος ἀπό ἔλλειψη ἰσορροπίας την ὀποία προκαλοῦν οἱ ΜΑΠΕΣ.
    Καιρός εἶναι πλέον οι φορεῖς τῆς χώρας να ἀσχοληθοῦν με την ἀπάτη τοῦ ἘΤΜΕΑΡ και να μειώσουν δραματικά τις χρεώσεις ὙΚΩ. Μόνο ἔτσι θα πέσει αἰσθητά ἡ τιμή τοῦ ρεύματος ὄπως ἀπαιτεῖται.
 Σήμερα ο ἀνωτέρω πίνακας ἐπικαιροποιήθηκε με βάση την ἀπόφαση τῆς ΡΑΕ με την ὀποία το ΥΚΩ ὑπολογίζεται κλιμακωτά ἐνώ μέχρι τέλος του 2017 η χρέωση γινόταν με βάση το σύνολο των kWh και δεν επιμεριζόταν στις kWh που αντιστοιχούσαν σε κάθε κλίμακα. Με την ἀλλαγή αὐτή το ὙΚΩ μειώνεται σχετικά ἀλλά παραμένει ὑψηλό και ἐπομένως ἰσχύουν τα κύρια συμπεράσματα τῆς ἀναρτήσεως.

ἘΤΜΕΑΡ *****  
     Το σύνολο αυτών των χρημάτων που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές , υποχρεωτικά , καταβάλλεται  στους ''αραχτούς'' ιδιοκτήτες επιχειρηματίες των Μεταβλητών ΑΠΕ  Συστήματος ( ΜΑΠΕΣ -αιολικά, φωτοβολταικά ) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και .....κερδών ! 
                                                                                                                           SAGINI 3