Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Αιολικό Πάρκο στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων


Συνεχεια  χθεσινης μας αναρτησης για τα αιολικα στην Ανδρο.

Αιολικό Πάρκο στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ


Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1395/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.»

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΙΔΞ-3

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/4.6.2010.

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, και ιδίως την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

3. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27Α.

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», όπως ισχύει, ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999.

5. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 448/3.4.2007) και ιδίως το άρθρο 19.

6. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2464/03.12.2008) «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» εφεξής Ε.Π.Χ.Σ. Α.Π.Ε., όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Την υπ’ αριθμ. 1179Α/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Ορισμός μελών της Γραμματείας της ΡΑΕ για την έκδοση των βεβαιώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3851/2010 και του άρθρου 3 παρ. 5 εδάφια τέταρτο και πέμπτο εδάφιο του ν. 3468/2006», ΦΕΚ Β΄1103/21.07.2010.

10. Το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν «α. Η εγκατεστημένη ισχύς ή η μέγιστη ισχύς παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το σύστημα ή το δίκτυο, αυξηθεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση με την αρχική άδεια, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του…Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε σταθμούς που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα, καθώς και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα…».

11. Την υπ’ αριθμ. 1395/2010 Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.».

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο πρώην Δήμος Άνδρου αποτελεί δημοτική ενότητα του νέου Δήμου Άνδρου.

13. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. της υπ’ αριθμ. 1395/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας παραγωγής, μετά τον έλεγχο νομιμότητας αυτής.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-132742/10.02.2011 αίτημα προς τη ΡΑΕ για τη χορήγηση βεβαίωσης λόγω της αλλαγής του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών από 18 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Enercon E70, ισχύος 2MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 71m, σε 16 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Enercon E70 ισχύος 2,3MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 71m και ως εκ τούτου ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού από 36MW σε 36,8MW.

15. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-135135/30.03.2011 και I-135489/05.04.2011 διευκρινιστικά έγγραφα της εταιρείας αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα.

16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα η εγκατεστημένη ισχύς ή η μέγιστη ισχύς παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν αυξάνεται περισσότερο από δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά, σε σχέση με την αρχική άδεια και ότι οι ανεμογεννήτριες χωροθετούνται εντός τμημάτων των αρχικών γηπέδων εγκατάστασης.

17. Το γεγονός ότι η αποδιδόμενη στο δίκτυο ισχύς θα περιορίζεται στα 36 MW.

18. Το γεγονός ότι η Άδεια για την οποία πρόκειται να εκδοθεί βεβαίωση αφορά αιολικό σταθμό, ο οποίος αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθμών στις νήσους Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο και οι οποίοι συνδέονται μέσω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής τάσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας

19. Το γεγονός ότι η αλλαγή του αριθμού και τύπου ανεμογεννητριών δεν αυξάνει τη συμβολή του εν λόγω έργου στη φέρουσα ικανότητα.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

Η αιτούμενη μεταβολή των στοιχείων της Άδειας σύμφωνα με το ως άνω 14 σχετικό εμπίπτει στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας. Ως εκ των ανωτέρω η πρώτη περίοδος της Παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 1395/2010 Απόφασης της ΡΑΕ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 36,8ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36MW, ο οποίος αποτελείται από 16 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,3MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 71 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Βασιλικό» του Δήμου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος) που κατατέθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-135489/05.04.2011 έγγραφο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής.”

Η παρούσα βεβαίωση επισυνάπτεται ως Παράρτημα, στην Άδεια. Κατά τα λοιπά, η Άδεια διατηρείται σεισχύ, ως έχει.


Αθήνα, 07/04/2011
Για τη Γραμματεία της ΡΑΕ
Νίκος Γ. Μπουλαξής
Συντονιστής Ομάδας Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών


Τροποποίηση μετοχικής σύνθεσης “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.”
31 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η εταιρεία “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.” που είναι κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 36MW στη θέση “Βασιλικό” του Δήμου Άνδρου* του Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1395/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, αιτείται την τροποποίηση της εν λόγω άδειας παραγωγής ως προς τη μετοχική σύνθεση ως εξής:

Προηγούμενη μετοχική σύνθεση:
Δημήτριος Κοπελούζος 25,0%
Κυριακή Κοπελούζου 25,0%
Ιωάννης Σαμαράς 35,0%
Αθανάσιος Παστιρματζής 15,0%

Νέα μετοχική σύνθεση:
Δημήτριος Κοπελούζος 17,5%
Κυριακή Κοπελούζου 17,5%
Ιωάννης Σαμαράς 24,5%
Αθανάσιος Παστιρματζής 10,5%
ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. 30,0%

Η εν λόγω άδεια παραγωγής αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου αιολικών σταθμών συνολικής αδειοδοτημένης ισχύος 368MW, το οποίο χωροθετείται στις νήσους Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο οι οποίοι συνδέονται μέσω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής τάσης με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

*Ο πρώην Δήμος Άνδρου αποτελεί δημοτική ενότητα του νέου Δήμου Άνδρου.
ΠΗΓΗ      Από: Γραφείο Τύπου. info@ksandrou.gr στις 9:39 μ.μ.
Πήγη: http://www.rae.gr/ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΙΔΞ-3


Πιστεύουμε  ότι ελάχιστοι στην Άνδρο γνωρίζουν κάτι σχετικά με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων 400 MW από ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Περιμένουμε υπεύθυνη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την κατασκευή και δημιουργία των έργων,αλλά και τα προσδοκώμενα οφέλη του νησιού μας.          
  Μόνο με πλήρη  διαφάνεια τα έργα αυτά θα αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των Ανδριων.
SAGINI